AVÍS LEGAL I PRIVACITAT

I. INFORMACIÓ GENERAL
En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web :
La titularitat d’aquest lloc web, www.mhelenatolosa.com, (en endavant, lloc web) l’ostenta: M. Helena Tolosa Costa, amb NIF: 36983838E, i dades del qual són:
direcció:
Ctra Anglès 62
17430 Santa Coloma de Farners
Girona
Espanya
Telèfon de contacte: 671631415
E-mail de contacte: mhelenatolosa@gmail.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).
mhelenatolosa.com es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment mhelenatolosa.com pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.
L’accés a la Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
La utilització d’algun dels continguts o serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ d’l’Usuari.
l’Usuari
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’Usuari, per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.
El lloc web de mhelenatolosa.com proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per mhelenatolosa.com sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.
• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per mhelenatolosa.com per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificar de forma immediata a mhelenatolosa.com sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.
El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre mhelenatolosa.com i l’Usuari.
Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de mhelenatolosa.com es dirigeix ​​a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del Lloc Web.
El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. mhelenatolosa.com no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint mhelenatolosa .com cap responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
mhelenatolosa.com no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. mhelenatolosa.com farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas mhelenatolosa.com serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
mhelenatolosa.com tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

VI. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent, mhelenatolosa.com es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.
Lleis que incorpora aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:
• El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) .
• La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
• El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
• La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat de l’responsable de l’tractament de les dades personals
El responsable de l’tractament de les dades personals recollides en mhelenatolosa.com és: M.Helena Tolosa Costa, amb NIF: 36983838E (en endavant, també responsable de l’tractament). Les seves dades de contacte són les següents:
direcció:
Ctra Anglès 62
17430 Santa Coloma de Farners
Girona
Espanya
Telèfon de contacte: 671631415
E-mail de contacte: mhelenatolosa@gmail.com
Registre de dades de caràcter personal
En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per mhelenatolosa.com mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre mhelenatolosa.com i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d’aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.
Principis aplicables a l’tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD:
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
• Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
• Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
• Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
• Principi de limitació de l’termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
• Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
• Principi de responsabilitat proactiva: el responsable de l’tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals
Les categories de dades que es tracten en mhelenatolosa.com són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.
Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. mhelenatolosa.com es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.
L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada de l’consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.
En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.
Caps de el tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionats per mhelenatolosa.com amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.
Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de mhelenatolosa.com, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques de el tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.
Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 12 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.
En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.
En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.
Dades personals de menors d’edat
Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 13 de l’RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per mhelenatolosa.com. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.
Secret i seguretat de les dades personals
mhelenatolosa.com es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.
El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada

No obstant això, pel fet que mhelenatolosa.com no pot garantir la inexpugnabilitat de internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable de l’tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.
Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable de l’tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.
Drets derivats de l’tractament de les dades personals
L’Usuari té sobre mhelenatolosa.com i podrà, per tant, exercir davant el responsable de l’tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD:
• Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si mhelenatolosa.com està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que mhelenatolosa.com hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
• Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
• Dret de supressió ( “el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment a l’tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable de l’tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud d’l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
• Dret a la limitació de l’tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació de l’tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable de l’tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat a el tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre de l’responsable de l’tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable de l’tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
• Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de mhelenatolosa.com.
• Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de l’tractament amb la referència “RGPD-www.mhelenatolosa.com”, especificant:

• Nom, cognoms de l’Usuari i còpia de l’DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
• Domicili a efecte de notificacions.
• Data i signatura de la persona sol·licitant.
• Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:
Adreça postal:
Ctra Anglès 62
17430 Santa Coloma de Farners
Girona
Espanya
Telèfon de contacte: 671631415
E-mail de contacte: mhelenatolosa@gmail.com
Enllaços a llocs web de tercers
El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de mhelenatolosa.com, i que per tant no són operats per mhelenatolosa.com. Els titulars d’aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.
Reclamacions davant l’autoritat de control
En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).
Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat
Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable de l’tractament pugui procedir a la mateixa a la Així, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat de la mateixa.
mhelenatolosa.com es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar a l’tant dels canvis o actualitzacions.
Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el dia 16 de juliol 2020 per adaptar-se a l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD)

V. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
S’informa que el lloc web de mhelenatolosa.com posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .
mhelenatolosa.com no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
mhelenatolosa.com en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.
mhelenatolosa.com no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per mhelenatolosa.com i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.
L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web a el Lloc Web de mhelenatolosa.com haurà de saber que:

No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de mhelenatolosa.com.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de mhelenatolosa.com, ni sobre els Continguts i / o Serveis d’ell mateix.
A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de mhelenatolosa.com.
L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre mhelenatolosa.com i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de mhelenatolosa.com dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
mhelenatolosa.com per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de mhelenatolosa.com.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de mhelenatolosa.com. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a mhelenatolosa.com a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL de aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
mhelenatolosa.com es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i mhelenatolosa.com es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.
Darrera modificació: 31 de juliol 2020